Arch Linux

Θεωρώ ότι η εγκατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αν και οι φήμες την χαρακτηρίζουν ως διανομή δύσκολη στην εγκατάσταση. Η ανάρτηση βασίστηκε στο Arch Linux wiki (ή αν προτιμάτε το Αγγλικό Wiki του Arch Linux).

Αν ψάξετε στο Internet κυκλοφορούν πολλά έτοιμα σκριπτάκια που θα σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε εύκολα την διανομή Arch Linux αλλά και κάποιες διανομές που βασίζονται σε Arch Linux. Η αλήθεια είναι ότι ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα, μαθαίνουμε πως ρυθμίζεται μια διανομή και ίσως η γνώση αυτή να μπορεί να εφαρμοστεί σε επίλυση προβλημάτων και σε άλλες διανομές. Εάν έχετε “βαρεθεί” να εγκαθιστάτε με το χέρι ή αν κάποιος δεν μπορεί να ακολουθήσει τον οδηγό εγκατάστασης, σίγουρα έτοιμες διανομές όπως η Manjaro, Endeavour OS κλπ, να είναι μια καλή εναλλακτική λύση.

Στον οδηγό αυτό θα δούμε 3 κομμάτια. Πρώτα την εγκατάσταση, στη συνέχεια τις ρυθμίσεις και τέλος την εγκατάσταση ορισμένων προγραμμάτων (που προσωπικά χρησιμοποιώ). Επειδή πολλά αλλάζουν, θα αναβαθμίζεται με νέα πληροφορία η ανάρτηση αυτή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ποια είναι τα προτεινόμενο σχήμα; Η λογική που ακολουθείται είναι σε περίπτωση ανάγκης επανεγκατάστασης, θα εγκαταστήσουμε ΜΟΝΟ το λειτουργικό σύστημα στην κατάτμηση / και το /home με τα αρχεία μας, ΔΕΝ θα το διαμορφώσουμε.

- Εαν έχετε BIOS με MBR τότε:

- Εαν έχετε UEFI με GPT τότε:

EFI system

Disk partitions cfdisk: Αφού δημιουργήσετε τις κατατμήσεις και ορίσετε τον τύπο των κατατμήσεων, πατήστε στο Write για να αποθηκευτούν οι αλλαγές

Ο δίσκος προφανώς θα είναι ο /dev/sda (εκτός και εάν εγκαταστείτε dual boot). Αφού δημιουργήθηκαν οι κατατμήσεις, πρέπει να τις διαμορφώσουμε και να κάνουμε προσάρτηση για εγκατάσταση. Θα ακολουθήσουμε την εγκατάσταση με UEFI. Εάν έχετε BIOS, απλά αγνοήστε την εντολή. Αν είναι κάτι διαφορετικό, τότε θα αναφερθεί.

mkfs.fat -F32 /dev/sda1 (είναι το /boot/efi) 
mkfs.ext4 /dev/sda2 (είναι το /) 
mkswap /dev/sda3 
mkfs.ext4 /dev/sda4 (είναι το /home) 

mount /dev/sda2 /mnt 
swapon /dev/sda3 
mkdir /mnt/home 
mount /dev/sda4 /mnt/home 

Αν υποθέσουμε ότι δεν θέλετε να κάνετε format το /home σας (ή αν έχετε έναν άλλο δίσκο) και έστω ότι είναι το /dev/sda4, τότε ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΕ την εντολή mkfs.ext4 /dev/sda4. Να έχετε υπόψιν σας ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο χρήστη και συνθηματικό (θα δείτε παρακάτω πως δημιουργείται).

nano /etc/pacman.d/mirrorlist

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και την υποστήριξη Arch Multilib για το live σύστημα. Ανοίξτε το αρχείο:

nano /etc/pacman.conf

βρείτε και αφαιρέστε το σχόλιο του:

[multilib]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

Σε περίπτωση που θέλουμε να διατηρήσουμε και τα ξένα, μπορούμε να βρούμε το πιο γρήγορο.

Κάντε μια ενημέρωση με την εντολή:

pacman -Sy

Μετά εγκαταστήστε το reflector.

pacman -S reflector

Και δώστε την παρακάτω εντολή ώστε να αποθηκευτεί η σειρά με τα πιο γρήγορα mirrors.

cp /etc/pacman.d/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist.bak #Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας 
 
reflector --verbose -l 200 -p http --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist
pacstrap /mnt base base-devel linux linux-firmware nano dialog wpa_supplicant sudo reflector wget curl
genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Δείτε λίγο το περιεχόμενο του αρχείου με την εντολή:

cat /mnt/etc/fstab
arch-chroot /mnt
nano /etc/hostname

ή πιο απλά δώστε στο τερματικό την εντολή:

echo "mypc" > /etc/hostname
ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Athens /etc/localtime

Εκτελέστε το hwclock για να δημιουργήσετε /etc/adjtime. Το ρολόι hardware να χρησιμοποιεί UTC (συνήθως χρησιμοποιεί τοπική ώρα).

hwclock --systohc --utc
nano /etc/locale.gen

ή πιο απλά δώστε στο τερματικό την εντολή:

echo -e "en_US.UTF-8 UTF-8\nel_GR.UTF-8 UTF-8" >> /etc/locale.gen
nano /etc/locale.conf

Καλό είναι το τερματικό του συστήματος να είναι στα Αγγλικά (αλλιώς δεν ανοίγει το gnome-terminal όταν προσπαθήσετε να το ανοίξετε):

LANG="en_US.UTF-8" 
LC_COLLATE="C" 
LC_TIME="el_GR.UTF-8"

Εναλλακτικά με σε μία γραμμή εκτελείτε το παρακάτω:

echo -e 'LANG="en_US.UTF-8"\nLC_MESSAGES="C"\nLC_TIME="el_GR.UTF-8"' >> /etc/locale.conf
locale-gen
[multilib]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

Κάντε και μια ενημέρωση:

pacman -Syu
mkinitcpio -P
pacman -S grub efibootmgr dosfstools os-prober mtools
 
mkdir /boot/efi 
mount /dev/sda1 /boot/efi #Προσάρτηση κατάτμησης FAT32 EFI 

grub-install --target=x86_64-efi --bootloader-id=GRUB --efi-directory=/boot/efi --recheck 

Σε περίπτωση σφάλματος προσθέστε στο τέλος και τα εξής: 
--no-nvram --removable 

Δημιουργήστε τις ρυθμίσεις του αρχείου GRUB

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Αν έχετε BIOS τότε οι εντολές που θα χρησιμοποιήστε είναι οι παρακάτω:

pacman -S grub
grub-install /dev/sda --recheck
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
passwd root
useradd -m -g users -G wheel,audio,video,optical,storage,lp,network,uucp -s /bin/bash statharas
passwd statharas #Δώστε τον επιθυμητό κωδικό
chage -d 0 statharas #Εδώ θα αλλάξει κωδικό μετά την είσοδο

Εφόσον παραπάνω έχετε εγκαταστήσει το sudo και θέλετε να το “χρησιμοποιήσετε”, αφού μπείτε στην ομάδα wheel (παραπάνω που δημιουργήσαμε τον χρήστη), πρέπει να ανοίξετε το αρχείο /etc/sudoers (nano /etc/sudoers) και να σβήσετε το # μπροστά από το

## Uncomment to allow members of group wheel to execute any command 
%wheel ALL=(ALL) ALL

Ή απλα εκτελέστε την εντολή:

perl -i -pe 's/# (%wheel ALL=\(ALL\) ALL)/$1/' /etc/sudoers

Μέχρι στιγμής έχετε εγκαταστήσει το βασικό σύστημα.

Θα ακολουθήσει το γραφικό περιβάλλον, δημιουργία χρήστη, ρύθμιση συσκευών κλπ.

ΠΡΩΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΙΚΟΥ

X install

pacman -S xorg xorg-server xorg-apps xorg-xinit xorg-twm xorg-xclock xterm

Wayland

pacman -S wayland

Τώρα είναι η ώρα να εγκαταστήσετε τους drivers της κάρτας γραφικών σας. Περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ιστοσελίδα του wiki.

Για κάρτες Nvidia

Εγκαταστήστε τον ανοικτό driver

pacman -S xf86-video-nouveau

Εγκαταστήστε τον κλειστό driver

pacman -S nvidia

Για κάρτες ΑΤΙ

Εγκαταστήστε τον ανοικτό driver

pacman -S xf86-video-ati

Για κάρτες Intel

Εγκαταστήστε τον ανοικτό driver

pacman -S xf86-video-intel

Σημείωση: Το πακέτο xf86-video-intel είναι για chipsets i810/i830/i9xx για το 740 υπάρχει το xf86-video-i740.

pacman -S alsa-utils alsa-oss pulseaudio pulseaudio-alsa
pacman -S xf86-input-synaptics xf86-input-evdev
pacman -S gdm gnome gnome-extra

Ενεργοποιήστε το GDM να ξεκινάει αυτόματα.

systemctl enable gdm.service

Ενεργοποιήστε και το NetworkManager και το ssh για να υπάρχει δίκτυο.

systemctl enable NetworkManager.service
systemctl enable sshd
pacman -S linux-headers
wget https://raw.githubusercontent.com/iosifidis/dot-files/master/Arch/.bashrc -O .bachrc

Αφού ολοκληρώθηκε και η εγκατάσταση γραφικών και του περιβάλλοντος, μπορείτε να βγείτε από το chroot και να κλείσετε τον υπολογιστή σας.

exit
 
shutdown now

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Στον κατάλογό σας, εκτελέστε τις εντολές:

git clone [https://aur.archlinux.org/yay.git](https://aur.archlinux.org/yay.git)
cd yay
makepkg -si
pacman -S font-bh-ttf ttf-dejavu ttf-bitstream-vera
pacman -S libreoffice-still libreoffice-still-sdk libreoffice-still-el jdk7-openjdk jre7-openjdk

Σε περίπτωση που θέλετε τη νεότερη έκδοση, μπορείτε να εκγαταστήσετε τα

pacman -S libreoffice-fresh libreoffice-fresh-sdk libreoffice-fresh-el jdk7-openjdk jre7-openjdk
pacman -S cups transmission-gtk subdownloader subtitleeditor gnome-subtitles audacity audacious \
audacious-plugins smplayer smtube mplayer asunder openshot devede mencoder sound-juicer youtube-dl \
easytag inkscape gimp gimp-help-el aspell-el gutenprint gphoto2 numlockx mc davfs2 aria2 filezilla \
firefox firefox-i18n-el thunderbird thunderbird-i18n-el sox subversion meld poedit gtranslator acpid \
htop glances lsof powertop testdisk deja-dup libdvdcss ogmtools xchm gparted stardict gnome-common \
alacarte seahorse virtualbox virtualbox-host-dkms net-tools bchunk gst-libav simplescreenrecorder \
docker docker-compose hplip pdfcrack pkgfile telegram-desktop poppler pdftk texlive-latexextra
**AUR HELPER** -S viber smartgit onlyoffice-bin signal-desktop-bin brave-bin skypeforlinux-stable-bin \
teamviewer dropbox nautilus-dropbox menulibre pdfsam luckybackup imagewriter multisystem ubuntu-themes \
virtualbox-ext-oracle humanity-icon-theme yandex-disk unetbootin repacman gconf-editor megatools megasync \
gtk-theme-adwaita-tweaks pacaur google-chrome --noconfirm

Όταν τελειώσει η εγκατάσταση των παραπάνω, όσον αφορά το teamviewer, πρέπει να δώσετε τις εντολές:

systemctl start teamviewerd
systemctl enable teamviewerd

Eπίσης, όσον αφορά το Virtual Box, πρέπει να βάλετε τον χρήστη στην ομάδα vboxusers (δείτε περισσότερες πληροφορίες στο wiki):

gpasswd -a yourusername vboxusers

Τέλος, όταν εισάγετε το USB ανοίγει με το Anjuta. Για να το διορθώσετε, δώστε την εντολή:

xdg-mime default org.gnome.Nautilus.desktop inode/directory

Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στις γενικές συστάσεις καθώς και την λίστα προγραμμάτων.

curl -sL https://git.io/archon | tar xz && cd Archon-master

και για να το εκτελέσετε και να ξεκινήσει η εγκατάσταση:

sh archon.sh

και ακολουθείτε τις οδηγίες.

Εάν έχετε απορίες, μπορείτε να δείτε το βίντεο Archon: Arch Linux KISS greek installer